LICOGI đồng chủ đầu tư Thủy điện Đăkđrinh - Tỉnh Quảng Ngãi