LICOGI đồng chủ đầu tư Thủy điện Đăkđrinh - Tỉnh Quảng Ngãi

Nhà máy Thủy điện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai