LICOGI đồng chủ đầu tư Thủy điện Đăkđrinh - Tỉnh Quảng Ngãi

Xây dựng Nhà máy Sửa chữa tầu biển Hundai - Vinashin - Tỉnh Khánh Hòa

Khởi công Thủy điện Đak Mi 4 - Tỉnh Quảng Nam

Đào hố móng Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 - Tỉnh Quảng Nam

Quốc lộ 1 - Tỉnh Quảng Trị

Trụ sở Sở Nội vụ Tỉnh Quảng Trị

Âu tầu Dung Quất - Tỉnh Quảng Nam

Nhà máy Thủy điện A Vương - Tỉnh Quảng Nam