LICOGI cùng SUMITOMO đồng chủ đầu tư Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội