Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng

Chuyên trang Tái cấu trúc

Bắc Hà - Sự kiện qua hình ảnh

THÔNG BÁO

Tài liệu ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Tải tài liệu)

 

Dự án trọng điểm


Thành viên LICOGI

 

Công trình 20 đường Công hòa, TP Hồ Chí Minh

Go to top